Image1\
 

WGBO

WGBO

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING

Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden

uit hoofde van wetgeving .

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit

de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen

op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die

rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te

bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

- informatieplicht:

de logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier

beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de

cliënt;

- toestemmingsvereiste:

voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze

toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

- dossierplicht:

de logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid

van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;

- bewaarplicht:

het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd

of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten);

- vernietiging:

de logopedist is verplicht het dos¬sier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en

na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;

- geheimhoudingsplicht:

aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen

worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen.

Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het

recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de

WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Wat betekent deze wet voor de logopedist in de praktijk?

In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de

overeenkomst die de cliënt en logopedist (of de instelling waar deze werkzaam is) samen afsluiten.

juli 2010

 

   

    

  2013, Logopedie de Kempen

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com